Komisia finančná a majetková - 4. zasadnutie 20.05.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  Materiály
 2. 2.Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č. 3 – Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 4. 4.Návrh na výstavbu dvoch elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača

 5. 5.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 6. 6.Návrh VZN o nájme bytov

  Materiály
 7. 7.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17374/66 a podielu 1/24 na pozemku registra C KN parc. č. 17374/110, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 992, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 10. 10.Návrh na prenájom nebytového priestoru, č. m. 214 v Zdravotnom stredisku Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35, /38–48, /50–266, /268–269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - záhradkárska osada Močiar

 12. 12.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže

 13. 13.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018

 14. 14.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2019

 15. 15.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 16. 16.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 17. 17.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2019-2022

 18. 18.Žiadosť HM SR o zaujatie stanoviska k návrhu VZN o hazardných hrách

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver