Bod č. 11

Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35, /38–48, /50–266, /268–269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - záhradkárska osada Močiar


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.