Bod č. 7

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17374/66 a podielu 1/24 na pozemku registra C KN parc. č. 17374/110, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.