Bod č. 8

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 992, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.