Komisia finančná a majetková - 18. zasadnutie 07.06.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ

 3. 3.Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v MČ

 4. 4.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača.

 5. 5.Návrh na zmenu nájomcu NP na Kadnárovej ul. č. 2,4 (KUMŠT PRODUCTION, s.r.o.)

 6. 6.Návrh na prenájom NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika)

 7. 7.Návrh na prenájom NP v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 9. 9.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021

 10. 10.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2023-2024

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 12. 12.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020

 13. 13.Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača

 14. 14.Informácia k riešeniu dodávky tepla do Základnej školy J.A.Komenského na Hubeného ul.

 15. 15.Rôzne