Komisia finančná a majetková - 11. zasadnutie 08.06.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Žiadosť o odpustenie nájomného - hromadná žiadosť nájomníkov ZS Tbiliská

 3. 3.Zámer na kompenzáciu nájomného majiteľom prevádzok pôsobiacich v priestoroch prenajatých mestskou časťou Bratislava-Rača počas obdobia opatrení v súvislosti s koronavírusom

 4. 4.Návrh na odpustenie dlhu Ateliéru Šikula v nebytových priestoroch v dome služieb na Dopravnej 57

 5. 5.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Goba s.r.o.)

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Námestí A. Hlinku 3, ako prípad hodný OZ (Terroir Rača)

 7. 7.Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1307/5 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 2/2019

 9. 9.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 11. 11.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 12. 12.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver