Rada miestneho zastupiteľstva - 9. zasadnutie 30.01.2024

 • 30. januára 2024, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [36.16 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na vyradenie Školského klubu detí, Hubeného 23, Bratislava, ako súčasť Základnej školy, Tbiliská 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR

 3. 3.Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022

 4. 4.Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh VZN č. 3/2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole, Kadnárova 69

 6. 6.Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh VZN č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh VZN č. 6/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023

 9. 9.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 152/26/09/23/P zo dňa 26.09.2023 na výpožičku nebytových priestorov červenej lisovne NKD

 10. 10.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 132/27/06/23/P zo dňa 27.06.2023 na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4741/2 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23

 11. 11.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

 12. 12.Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2024

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 14. 14.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2023

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Záver