Rada miestneho zastupiteľstva - 27. zasadnutie 21.06.2022

 • 21. júna 2022, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [36.03 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2021/2022

 3. 3.Správa o riešení utečeneckej krízy jednotlivými oddeleniami MÚ MČ Bratislava-Rača s presahom na využívané služby celomestského charakteru

 4. 4.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2021

 5. 5.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2021

 6. 6.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2021

 7. 7.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2021

 8. 8.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2021

 9. 9.Račianske múzeum v Koloničovej kúrii

 10. 10.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 - 2026

 11. 11.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022 – 2026

 12. 12.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zákaz prevádzkovania hazardných hier

 13. 13.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – daň z nehnuteľností

 14. 14.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosť MČ v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca

 15. 15.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

 16. 16.Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.

 17. 17.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/941, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ

 18. 18.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17386/12 ako prípad hodný OZ

 19. 19.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 256/12, ako prípad hodný OZ

 20. 20.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ

 21. 21.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 22. 22.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2021 - informácia

 23. 23.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021

 24. 24.Rôzne

 25. 25.Záver