Rada miestneho zastupiteľstva - 22. zasadnutie 26.10.2021

 • 26. októbra 2021, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [33.14 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 3. 3.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 4. 4.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné centrum Ráčik, o.z.)

 5. 5.Návrh na prenájom NP v KS na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

 6. 6.Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o.)

 7. 7.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu na pozemku parc. č. 17332/75

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 9. 9.Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ Bratislava-Rača

 10. 10.Poslanecký návrh na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky

 11. 11.Rôzne