Rada miestneho zastupiteľstva - 12. zasadnutie 24.03.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 3. 3.Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Novohorská 1

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova

 6. 6.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12

 7. 7.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača

 8. 8.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí

 9. 9.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia

 10. 10.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva

 11. 11.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry

 12. 12.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu

 13. 13.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača číslo UZN 07/10/12/18/P

 14. 14.Návrh na odvolanie člena RŠ pri MŠ Tbiliská z dôvodu úpravy počtu členov rady školy

 15. 15.Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome na Peknej ceste 3-5 v zmysle § 9a ods. 1, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – DIVADLO ENDORFÍN

 17. 17.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer

 18. 18.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 19. 19.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača

 20. 20.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača

 21. 21.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

 22. 22.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019

 23. 23.Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení neskorších dodatkov

 24. 24.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

 25. 25.Návrh na schválenie sídla Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rači

 26. 26.Rôzne

 27. 27.Záver