Rada miestneho zastupiteľstva - 10. zasadnutie 03.12.2019

 • 3. decembra 2019, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [35.5 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 04.02.2020
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 4. 4.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020

 5. 5.Návrh VZN č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018

 6. 6.Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Rača-Východné

 7. 7.Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle

 8. 8.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii, súp. č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň

 10. 10.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny

 11. 11.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 (Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana

 13. 13.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ Kengura

 15. 15.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ FK Rača

 16. 16.Návrh plánu sobášných dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 18. 18.Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami

 19. 19.Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a návrh náplne práce stálych komisií

 20. 20.Návrh na vystúpenie mestskej časti Bratislava-Rača ako člena zo Združenia miest a obcí Slovenska

 21. 21.Návrh na prenájom časti budovy školy na adrese Plickova 9 vrátane areálu a telocvične v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver