Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie 26.09.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17

 5. 5.Návrh na schválenie výpožičky NP Červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3. pre Račiansky muzeálny spolok

 6. 6.Návrh na schválenie výpožičky bezpečnostných kamier v ZŠ Plickova 9 pre Mestskú políciu HM SR Bratislavy

 7. 7.Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)

 8. 8.Návrh na prenájom časti NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ (bankomat)

 9. 9.Návrh stanoviska MZ k návrhu k návrhu dodatku č. 24 Štatútu HM SR Bratislavy

 10. 10.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 12. 12.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 467_25_05_10_P

 13. 13.Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 14. 14.Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ

 15. 15.Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača

 16. 16.Voľba predsedu Komisie školskej a sociálnej Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh na zmenu členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.

 18. 18.Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 21. 21.Záver