Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 18.06.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 5. 5.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018

 6. 6.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2018/2019

 7. 7.Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Rača č. ..... /2019,

 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2019 o nájme bytov

 10. 10.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č . 24 na ulici Hagarova 11 v Bratislave

 11. 11.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 71 na ulici Pekná cesta 3 v Bratislave

 12. 12.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019

 13. 13.Správa o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2015, 2016 a 2017.

 14. 14.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2018

 15. 15.Výročná správa Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2018

 16. 16.Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2018

 17. 17.Návrh na vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

 18. 18.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača

 19. 19.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 20. 20.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 21. 21.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018

 22. 22.Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9

 23. 23.Návrh na výstavbu dvoch elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača

 24. 24.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže

 25. 25.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17374/66 a podielu 1/24 na pozemku registra C KN parc. č. 17374/110, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 26. 26.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 27. 27.Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35, /38–266, /268–269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - záhradkárska osada Močiar

 28. 28.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. m. 214 v Zdravotnom stredisku Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 29. 29.Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 30. 30.Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č.3 - Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 31. 31.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 32. 32.Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Východné (Rendez) názvom Rušňová ulica

 33. 33.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.06.2019

 34. 34.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislava-Rača

 35. 35.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 36. 36.Interpelácie

 37. 37.Rôzne

 38. .17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 39. 38.Záver