Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 28.03.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2022

 5. 5.Správa o činnosti DHZO Bratislava-Rača za rok 2022 a 1. štvrťrok 2023

 6. 6.Pomenovanie ulice v lokalite - odbočka juhozápadne od Stupavskej ulice

 7. 7.Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o nájme bytov

 8. 8.Návrh VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov

 9. 9.Návrh VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

 11. 11.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 12. 12.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu športu

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 14. 14.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2022

 15. 15.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 16. 16.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026

 17. 17.Návrh stanoviska MZ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 18. 18.Informácia o vybavení interpelácií

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 21. 21.Záver

 22. 22.5a. Vložený nový bod 5a - Návrh na odvolanie veliteľa DHZO a návrh nového štatútu DHZO

 23. 23.17. Vložený nový bod 17 - Návrh na vyjadrenie nesúhlasu so zámerom BSK zrušiť SOŠ Hotelových služieb a obchodu na Pántoch