Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 03.10.2017

 • 3. októbra 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.96 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2017.

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 6. 6.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020

 7. 7.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 8. 8.Návrh Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine MŠ ul. Pri šajbách 14, Bratislava zo dňa 14.03.2002

 9. 9.Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže Karpatské námestie 7-10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle §16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pozemkov parc. č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - STIAHNUTÝ

 11. 11.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 5 v bytovom dome na Cyprichovej 18 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 13. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť sociálne veci

 14. 15.Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 15. 16.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 16. 17.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 17. 18.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 18. 19.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu

 19. 20.Upravený Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“, august 2017

 20. 12.Návrh na vymenovanie člena do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.

 21. 21.Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača

 22. 22.Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016

 23. 23.Správa o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača

 24. 24.Informácia o vydaní dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 3 s účinnosťou od 01. septembra 2017

 25. 25.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 26. 26.Interpelácie

 27. 27.Rôzne

 28. 28.17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 29. 29.Záver

 30. 5a.Informácia o návrhu zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy - čl. 91 písm. b) - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí