Miestne zastupiteľstvo - 31. zasadnutie 03.05.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 5. 5.Návrh na delegovanie nového člena Rady školy

 6. 6.Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

 7. 7.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 14. 14.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022

 15. 15.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 18. 18.Záver