Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 15.05.2018

 • 15. mája 2018, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.18 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018

 4. 4.Informácia o plnení uznesení

 5. 5.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2018

 6. 6.Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj

 8. 8.Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. a zákona č. 545/2005 Z. z. – informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy - ústna informácia

 9. 9.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 10. 10.Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017

 11. 11.Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy na Karpatskom námestí 7-10

 12. 12.Interpelácie

 13. 13.Rôzne

 14. .17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 15. 14.Záver.