Bod č. 6

Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.