Bod č. 7

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.