Miestne zastupiteľstvo - 13. zasadnutie 29.01.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

  2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

  3. 3.Návrh na schválenie znenia nájomnej zmluvy na prenájom časti budovy školy na adrese Plickova 9 vrátane areálu a telocvične v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  4. 4.Rôzne

  5. 5.Záver