Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 14. zasadnutie 18.11.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 3. 3.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 4. 4.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 5. 5.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 10/2020.

 6. 6.Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci - za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Rača.

 7. 7.Rekonštrukcia pracovnej skupiny na Horskej ulici /na 17:45 sú pozvaní zástupcovia PD Bratislava – Vinohrady./

 8. 8.Informácia k detským ihriskám na základe podnetu poslankyne MZ MČ Bratislava-Rača Mgr. Moniky Luknárovej.

 9. 9.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021.

 10. 10.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

 11. 11.Návrh na vybudovanie škôlky - Račany Bianco /na 19:30 je pozvaný zástupca investora/.

 12. 12.Rôzne.