Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 3. zasadnutie 08.03.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 02/2023.

  3. 3.Pomenovanie ulice v lokalite – odbočka juhozápadne od Stupavskej ulice.

  4. 4.Zadania na spracovanie Urbanistickej štúdie „Hroznový sad a Rinzle – Rača, Bratislava, MČ Bratislava-Rača“ – informácia.

  5. 5.Zadania na spracovanie Urbanistickej štúdie „Obytný súbor Spodný Slanec-Hlinická, MČ Bratislava-Rača“ – informácia.

  6. 6.Petícia za spracovanie územného plánu zóny nad Kadnárovou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území.

  7. 7.Informácia „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TÁBORKY – HUŠTEKLE, MČ BRATISLAVA-RAČA“, Koncept riešenia – prerokovanie.

  8. 8.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026.

  9. 9.Rôzne.