Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 2. zasadnutie 25.01.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ.

  3. 3.Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

  4. 4.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia.

  5. 5.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 01/2023.

  6. 6.Návrh Programového vyhlásenia mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022-2026.

  7. 7.Rôzne.