Komisia sociálna a bytová - 20. zasadnutie 02.06.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Výročná správa Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2020

 3. 3.Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2 v Bratislave za rok 2020

 4. 4.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

  Materiály
 5. 5.Informácia o uvoľnenom obecnom nájomnom byte

 6. 6.Zoznam záujemcov o uvoľnený obecný nájomný byt a vytvorenie záväzného poradia žiadateľov pre pridelenie bytu na základe bodového hodnotenia každého žiadateľa

 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 8. 8.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver