Bod č. 8

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.