Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 21. zasadnutie 18.01.2022

 • 18. januára 2022, 15:00 h
 • Videokonferencia cez MS Teams (pozvánka cez MS Teams)
 • Videokonferencia cez MS Teams (pozvánka cez MS Teams)
 • Predsedajúci: Ing. Pajdlhauser Róbert
 • Pozvánka [35.37 kB]
 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Architektonická štúdia Športový areál ZŠ Plickova – prezentácia (Ing. Hrušovský a Ing. arch. Kožuško)

 3. 3.ZŠ Plickova – Mozaika Kocúr, Zhodnotenie získaných informácii, postup riešenia (Ing. Michal Gumenický)

  Materiály
 4. 4.Návrh členov Rád škôl delegovaných zriaďovateľom (Mgr. Peter Samuel Tóth)

 5. 5.Návrh VZN o zriadení dočasnej Základnej školy Na Pántoch 9, Bratislava-Rača, v budove SOŠ hotelových služieb a obchodu (Mgr. Peter Samuel Tóth)

 6. 6.Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 so sídlom v súbore novostavieb Rínok Rača (Barónka 3/C) (Mgr. Peter Samuel Tóth)

 7. 7.Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl ((Mgr. Peter Samuel Tóth)

 8. 8.Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách (Mgr. Peter Samuel Tóth)

 9. 9.Informácia v oblasti športu (Mgr. Marek Porvazník)

 10. 10.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – január, február; Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí – december (Dana Ölvecká)

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver