Komisia finančná a majetková - 8. zasadnutie 27.11.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh VZN č. 10/2023 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh VZN č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach

 5. 5.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (FURKA s. r. o.)

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou v administratívnej budove na Hečkovej ul. č. 5

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 9. 9.Návrh VZN č. 11/2023 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver