Komisia finančná a majetková - 7. zasadnutie 18.11.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022

 3. 3.Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Rača-Východné

 4. 4.Informácia o návrhu VZN HM SR Bratislavy o dani z nehnuteľností - žiadosť o pripomienky

 5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii ako prípad hodný osobitného zreteľa – Račiansky muzeálny spolok

 6. 6.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 (Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana

 10. 10.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“

 12. 12.Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 14. 14.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020

 15. 15.Návrh VZN č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018

 16. 16.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ Kengura

 17. 17.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ FK Rača

 18. 18.Informácia o výške príspevku pre ZMOS

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver