Komisia finančná a majetková - 10. zasadnutie 27.04.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (EUROREHAB s.r.o.)

  3. 3.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA)

  4. 4.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

  5. 5.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Mgr. Mária Koporcová – LEKÁREŇ RENDEZ)

  6. 6.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1295/8 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovenský hydrometeorologický ústav

  7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

  8. 8.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2020

  9. 9.Rôzne

  10. 10.Záver