Rada miestneho zastupiteľstva - 2. zasadnutie 28.03.2017

 • 28. marca 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.63 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017 z ........... 2017,

 4. 4.Návrh na predaj pozemku parc.č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc.č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu zverenia časti pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 6. 6.Návrh na predĺženie nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť parcely č. 2875/42 v k.ú Rača., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 258/28/02/17/P na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa v profile cestnej komunikácie na ul. Popolná, za účelom realizácie projektu „rekonštrukcia ulice Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť životného prostredia

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť sociálnych vecí

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť školstvo

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúra

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť šport

 14. 14.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti vykonávať funkciu procesného opatrovníka

 15. 15.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016

 16. 16.Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver.