Bod č. 6

Návrh na predĺženie nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť parcely č. 2875/42 v k.ú Rača., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.