Rada miestneho zastupiteľstva - 18. zasadnutie 23.03.2021

 • 23. marca 2021, 15:00 h
 • videokonferencia
 • Pozvánka [32.45 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača;

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorý a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Mgr. Marek Tunega)

 5. 5.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.)

 6. 6.Návrh na zmenu nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana Garaiová)

 7. 7.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2020

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za 2021

 9. 9.Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta Bratislava k ochranným pásmám pohrebisk

 10. 10.Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková dolina