Rada miestneho zastupiteľstva - 14. zasadnutie 23.06.2020

 • 23. júna 2020, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [20.52 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 22.09.2020
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04.07.2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 2/2019

 3. 3.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2019

 4. 4.Výročná správa Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2019

 5. 5.Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2019

 6. 6.Návrh Štatútu a Ubytovacieho poriadku ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100

 7. 7.Návrh na odpustenie dlhu Ateliéru Šikula v nebytových priestoroch v dome služieb na Dopravnej 57

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Goba s.r.o.)

 9. 9.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Námestí A. Hlinku 3, ako prípad hodný OZ (Terroir Rača)

 10. 10.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova

 11. 11.Žiadosť o odpustenie nájomného - hromadná žiadosť nájomníkov ZS Tbiliská

 12. 12.Zámer na kompenzáciu nájomného majiteľom prevádzok pôsobiacich v priestoroch prenajatých mestskou časťou Bratislava-Rača počas obdobia opatrení v súvislosti s koronavírusom

 13. 13.Návrh na prenájom častí pozemkov registra C KN parc. č. 1537/11 a parc. č. 1486/5 v k.ú. Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovnaft BAjk

 14. 14.Návrh na uzatvorenie Súhrnnej dohody o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a vzájomných práv a povinností v súvislosti s „Obytným súborom Rínok Rača“

 15. 15.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2019 - informácia

 16. 16.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 17. 17.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 18. 18.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023