Bod č. 2

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04.07.2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 2/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.