Bod č. 13

Návrh na prenájom častí pozemkov registra C KN parc. č. 1537/11 a parc. č. 1486/5 v k.ú. Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovnaft BAjk


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.