Rada miestneho zastupiteľstva - 11. zasadnutie 30.04.2024

 • 30. apríla 2024, 13:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [41.78 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Plickovej ul. č. 18 (bývalá jedáleň Plickova), ako prípad hodný OZ

 3. 3.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17332/39, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 15 písm. b) zákona o majetku obcí (pozemok pod garážou Hagarova)

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou (ZS Tbiliská, KS Žarnovická)

 5. 5.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (ProBUG, s. r. o.)

 6. 6.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS Tbiliská, ako prípad hodný OZ (MUDr. Viliam Srdoš)

 7. 7.Návrh na zmenu nájomcu stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)

 8. 8.Poslanecký návrh na vyznačenie krátkodobého státia vozidiel návštevníkov pošty na Kubačovej ul.

 9. 9.Poslanecký návrh na zrušenie bezúčelovej trasy autobusovej linky MHD č. 52 v oboch smeroch po ul. Pri vinohradoch, v úseku od ul. Lisovňa po odbočenie na Popolnú ulicu a čiastočné zjednosmernenie ulíc Pri vinohradoch a Alstrova

 10. 10.Návrh písomného stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 11. 11.Informácia o zmene organizačného poriadku

 12. 12.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2024

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 14. 14.Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 15. 15.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2023 - informácia

 16. 16.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť školstvo

 17. 17.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť sociálna

 18. 18.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť kultúra

 19. 19.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť šport

 20. 20.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť životné prostredie

 21. 21.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť vinohradníctvo

 22. 22.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu 1-izbového o rozlohe 38,07 m2

 23. 23.Rôzne

 24. 24.Záver