Rada miestneho zastupiteľstva - 10. zasadnutie 19.03.2024

 • 19. marca 2024, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [33.26 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh Štatútu a Ubytovacieho poriadku ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis

 4. 4.Návrh VZN č. 7/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2023

 6. 6.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 4741/2, zapísaného na LV č. 10465 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 4741/6, zapísaných na LV č. 3958, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemkov parc. č. 475/64, 475/65, 475/67 na Tbiliskej ul., ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2

 9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver