Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 10.12.2014

 • 10. decembra 2014, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie zasadnutia

 2. 2.Určenie overovateľov zápisnice

 3. 3.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v mestskej časti Bratislava – Rača

 4. 4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – Rača

 5. 5.Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej časti Bratislava – Rača

 6. 6.Príhovor novozvoleného starostu

 7. 7.Schválenie programu

 8. 8.Voľba návrhovej a volebnej komisie

 9. 9.Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch

 10. 10.Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy

 11. 11.Návrh na určenie platu starostu MČ Bratislava – Rača

 12. 12.Návrh na určenie sobášiacich poslancov

 13. 13.Návrh na zriadenie stálych komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov stálych komisií, návrh na schválenie členov stálych komisií

 14. 14.Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady

 15. 15.Návrh na doplnenie komisie pre vytvorenie koncepcie rámcovej spolupráce MČ Bratislava – Rača, FK Rača a OZ Kengura pre rozvoj račianskeho futbalu /uzn. č. 480/28/10/14/P zo dňa 28.10.2014/

 16. 16.Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi mestskej časti

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver