Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 28.06.2016

 • 28. júna 2016, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého ul.

 5. 5.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ Vrbenského 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na odpustenie nájomného v nebytových priestoroch na Nám. A. Hlinku 3 - nájomca p. Zuzana Mokranová

 8. 8.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva MČ Bratislava-Rača o odovzdávajúcu stanicu tepla na zdravotnom stredisku Hubeného 2

 9. 9.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 173/17/05/16/P zo dňa 17.05.2016

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013

 11. 11.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti určenia príjemcu výnosu z trov konania spojených s prejednávaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......./2016 z ..............o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016

 14. 14.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015

 15. 15.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015. Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015

 16. 16.Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

 17. 17.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Rača na II. polrok 2016

 18. 18.Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie technického a právneho stavu terasy na Karpatskom námestí

 19. 19.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Rôzne

 22. 22.Záver