Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 23.10.2018

 • 23. októbra 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.42 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh VZN č. .. /2018 MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

 5. 5.Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 470/18/09/18/P zo dňa 18.09.2018

 6. 6.Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača a návrh ďalšieho postupu pri jeho obstarávaní (materiál bude doručený v náhradnom termíne )

 7. 7.Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu 2/8 na časti pozemku parc. č. 734 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prenájom nebytovej budovy – minitelocvične na Tbiliskej ulici, Bratislava- Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 976/2 a 976/6, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Amfiteátra

 11. 11.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019

 12. 12.Petícia proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača – začiatok prerokovania o 18,00 hod.

 13. 13.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 14. 14.Interpelácie

 15. 15.Rôzne 17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 16. 16.Záver.