Miestne zastupiteľstvo - 22. zasadnutie 30.03.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača;

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení;

 4. 4.Správa o bezpečnosti za rok 2020 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 5. 5.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15.12.2020

 6. 6.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P

 7. 7.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 307/15/12/20/P

 8. 8.Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega)

 9. 9.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.)

 10. 10.Návrh na zmenu nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana Garaiová);

 11. 11.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2020;

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021;

 13. 13.Návrh stanoviska MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN HM SR Bratislavy k ochranným pásmam pohrebísk na území HM SR Bratislavy;

 14. 14.Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková dolina;

 15. 15.Voľba člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača;

  Materiály
 16. 16.Petícia s názvom – „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“;

 17. 17.Informácia o vybavení interpelácií;

 18. 18.Interpelácie

 19. 19.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 20. 20.Záver