Miestne zastupiteľstvo - 21. zasadnutie 09.02.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o stave bezpečnosti za rok 2020

 5. 5.Informácia o činnosti DHZO za rok 2020

 6. 6.Návrh na presunutie termínu odovzdávania ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020

 7. 7.Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie (október – december 2020) tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu

 8. 8.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu športu

 9. 9.Návrh na prenájom na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rača.

 11. 11.Informácia o zmene v organizačnej štruktúre

 12. 12.Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka

  Materiály
 13. 13.Správa o výsledku z kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača

 14. 14.Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2020

 15. 15.Informácia o vybavení interpelácií

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 18. 18.Záver