Bod č. 9

Návrh na prenájom na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.