Bod č. 11

Informácia o zmene v organizačnej štruktúre


Príspevky

Dobrotková Milada
Dobrotková Milada

Dobrotková Pripomienky k Obsahovým náplniam jednotlivých org. útvarov VIII: Oddelenie pre SV

Dobrotková Pripomienky k Obsahovým náplniam jednotlivých org. útvarov VIII: Oddelenie pre SV
Dobrotková Pripomienky k
Obsahovým náplniam jednotlivých organizačných útvarov v časti
VIII. Oddelenie pre sociálne veci
8.1. Referát sociálnych vecí a posudkovej činnosti
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje podklady pre vydanie Posudkov k jednotlivých poskytovaným službám na základe žiadostí žiadateľov.
2. Pripravuje podklady pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu na základe žiadostí žiadateľov.
3. Pripravuje podklady pre Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby na základe žiadosti žiadateľa a vydaného Posudku k danej službe a Rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu.

8.2 Referát terénnej sociálnej služby
bez pripomienok


8.3 Referát opatrovateľskej služby
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Domáca opatrovateľská služba.
2. „stravovanie“ riešiť až na konci

8.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

8.5 Denný stacionár
navrhujem doplniť na začiatok:
• Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Denný stacionár


Komentár:
MČ Rača je povinná podľa zákona 448/2008 v platnom znení vydať pre žiadateľa (občana) na základe jeho žiadosti:
• Posudok – v ktorom zhodnotí jeho podmienky v ktorých sa nachádza, jeho fyzické, psychické schopnosti alebo neschopnosť zabezpečovať si sebaobslužné úkony sám alebo s pomocou, či žije sám alebo s rodinou a zhodnotí to číselnom skóre ktoré daný žiadateľ dosiahne.
• Vydá Rozhodnutie o odkázanosti na žiadanú sociálnu službu na základe Posudku a jeho „číselného“ skóre.
• Uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ktorú poskytuje (domáca opatrovateľská služba, stravovanie, denný stacionár a Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Dobrotková Milada
Dobrotková Milada

Dobrotková Pripomienky k Obsahovým náplniam jednotlivých org. útvarov VIII: Oddelenie pre SV

Dobrotková Pripomienky k
Obsahovým náplniam jednotlivých organizačných útvarov v časti
VIII. Oddelenie pre sociálne veci
8.1. Referát sociálnych vecí a posudkovej činnosti
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje podklady pre vydanie Posudkov k jednotlivých poskytovaným službám na základe žiadostí žiadateľov.
2. Pripravuje podklady pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu na základe žiadostí žiadateľov.
3. Pripravuje podklady pre Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby na základe žiadosti žiadateľa a vydaného Posudku k danej službe a Rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu.

8.2 Referát terénnej sociálnej služby
bez pripomienok


8.3 Referát opatrovateľskej služby
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Domáca opatrovateľská služba.
2. „stravovanie“ riešiť až na konci

8.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
navrhujem doplniť na začiatok:
1. Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

8.5 Denný stacionár
navrhujem doplniť na začiatok:
• Pripravuje na podpis starostovi (? ) Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľom a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby Denný stacionár


Komentár:
MČ Rača je povinná podľa zákona 448/2008 v platnom znení vydať pre žiadateľa (občana) na základe jeho žiadosti:
• Posudok – v ktorom zhodnotí jeho podmienky v ktorých sa nachádza, jeho fyzické, psychické schopnosti alebo neschopnosť zabezpečovať si sebaobslužné úkony sám alebo s pomocou, či žije sám alebo s rodinou a zhodnotí to číselnom skóre ktoré daný žiadateľ dosiahne.
• Vydá Rozhodnutie o odkázanosti na žiadanú sociálnu službu na základe Posudku a jeho „číselného“ skóre.
• Uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ktorú poskytuje (domáca opatrovateľská služba, stravovanie, denný stacionár a Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.