Bod č. 10

Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.