Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 31.03.2015

 • 31. marca 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za obdobie 01.01.2014 do 31.12.2014

 4. 4.Informácia o plnení uznesení

 5. 5.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 437/24/06/14/P v znení uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 482/28/10/14/P

 6. 6.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2014

 7. 7.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2014

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstva

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie

 13. 13.Určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava - Rača

 14. 14.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 10.02.2015

 15. 15.Interpelácie

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver