Miestne zastupiteľstvo - 13. zasadnutie 06.02.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2023

 5. 5.Správa o činnosti DHZO Bratislava-Rača za rok 2023

 6. 6.Návrh na vyradenie Školského klubu detí, Hubeného 23, Bratislava, ako súčasť Základnej školy, Tbiliská 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR

 7. 7.Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022

 8. 8.Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 9. 9.Návrh VZN č. 3/2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole, Kadnárova 69

 10. 10.Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 11. 11.Návrh VZN č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 12. 12.Návrh VZN č. 6/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023

 13. 13.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 152/26/09/23/P zo dňa 26.09.2023 na výpožičku nebytových priestorov červenej lisovne NKD

 14. 14.1Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 132/27/06/23/P zo dňa 27.06.2023 na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4741/2 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23

 15. 15.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

 16. 16.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2024

 17. 17.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 18. 18.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2023

 19. 19.Správa o výsledku kontroly činnosti a hospodárenie Dobrovoľného hasičského zboru / DHZO/ mestskej časti Bratislava-Rača

 20. 20.Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Rača podľa 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur

 21. 21.Správa o kontrolnej činnosti v zmysle §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 22. 22.Interpelácie

 23. 23.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 24. 24.Záver