Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 9. zasadnutie 11.03.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Prezentácia štúdie „Polyfunkčný bytový dom Pri vinohradoch – MČ Bratislava – Rača“ pred spracovaním PD na územné konanie /na 16:00 je pozvaný zástupca investora/.

  3. 3.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 02/2020.

  4. 4.Návrh na schválenie poskytnutia dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť životné prostredie.

  5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.... o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača.

  6. 6.Návrh na schválenie sídla Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rači.

  7. 7.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer.

  8. 8.Rôzne.