Bod č. 7

Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.