Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 19. zasadnutie 08.09.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Parkovacia politika – pripomienky občanov/prechodné obdobie pre Krasňany/Rača ako jedna zóna (vystúpenie zástupcu občanov).

 3. 3.Prezentácia inteligentná samospráva (prezentácia p. Baráth).

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ...../2021 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava - Rača.

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2021 o ochrane nefajčiarov.

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2021 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Rača.

 7. 7.Pripravované dopravné značenie – informácia.

 8. 8.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 08/2021.

 9. 9.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 447 pre k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 11. 11.Rôzne.